Novinky

Oznámenie o zápise Čo by mal vedieť budúci prvák Pomôcky do 1.ročníka

Zápis do 1. ročníka

Oznámenie o zápise


  

Riaditeľstvo ZŠ Sekule oznamuje rodičom, že zápis detí   do     1. ročníka pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať elektronicky v termíne od 1.4.2022 – do 18.4.22.

Následne sa uskutoční 21. apríla 2022 (t.j. štvrtok) v čase od 14,00 - do 17,30 hod. fyzický  zápis detí v priestoroch I.stupňa ZŠ.

K zápisu je potrebné:

 • prísť s dieťaťom,
 • priniesť vytlačenú a podpísanú obidvomi rodičmi Prihlášku, ktorá je k dispozícii na stránke školy:                                                                                  https://skola-sekule.edupage.org/register/
 • priniesť rodný list dieťaťa,
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa,
 • poplatok na PZ : 20.-€
 • poplatok na spoločné zakúpenie pomôcok do 1.ročníka (v prípade záujmu): 25.-€  

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tento deň  prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia a predložiť žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky, ktorú nájdete na stránke školy  v záložke "Tlačivá".

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné podľa § 37 ods.1 a ods.2 zákona č 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rodičia, ktorí budú mať problém s elektronickým vypĺňaním prihlášky, môžu kontaktovať  vedenie školy na tel. čísle 7770232, alebo e-mailom na adrese: 

zssekuleriaditel@gmail.com

Zoznam pomôcok, ktoré budú deti potrebovať do 1.ročníka, nájdete v záložke Pomôcky do 1.ročníka.

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria