Novinky

Pondelok 6. 12. 2021

    Organizácia vyučovania   

       0. hodina    7,00 - 7,45

       1. hodina    8.00 - 8.45

       2. hodina    8.55 - 9.40

       3. hodina  10.00 - 10.45

       4. hodina  10.55 - 11.40

       5. hodina  11.50 - 12.35

       6. hodina  12.45 - 13.30

       7. hodina   14,00 - 14,45

Termíny prázdnin v školskom roku 2021/2022

Jesenné: 28.10. 2021 - 29.10. 2021

Vianočné: 23.12. 2021 - 07. 01. 2022

Polročné: 04. 02. 2022

Jarné: 28. 02. 2022 - 04. 03. 2022

Veľkonočné: 14. 04. 2022 - 19. 04. 2022

Letné: 01. 07. 2022 - 31. 08. 2022

   Návod na samotestovanie

   Projekt: "Spolu múdrejší 2"

   V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do rozvojového projektu „Spolu múdrejší 2“, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je prostredníctvom doučovania, v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu, vytvárať podmienky na zlepšovanie vedomostí a zručností  žiakov, ohrozených školským neúspechom.

   Projekt bude realizovaný v priebehu mesiacov október – december.

   • V tomto roku sa naša škola zapojila do projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) Ide o športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike, ktorý je realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy.

    Hlavným cieľom projektu je všestranný rozvoj pohybových schopností žiakov na školách. Či už sú to deti, ktoré pravidelne športujú, alebo deti, ktoré nešportujú vo voľnom čase vôbec. Vďaka projektu bude možné utvoriť si komplexný obraz o pohybových schopnostiach mladej populácie, ako aj porovnať pohybové schopnosti mládeže na Slovensku so zahraničím.

   • Program “Tréneri v škole”, ktorý je podporený Úradom vlády SR, bude od septembra pôsobiť na cca 110 školách, čo zastreší okolo 13 750 žiakov po celom Slovensku. Do programu sa zapojila aj naša škola. Program “Tréneri v škole” je určený pre 1.stupeň a deti sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí.

   Kontakt

   • Základná škola
    908 80 Sekule 119

   • Kancelária: 034/7770 232
    0917 324 010
    Riaditeľka: 0911 423 456
    Zástupkyňa: 034/7782 069
    0911 756 456
    Jedáleň: 034/7770 079
    0917 893 169
    Školský klub detí: 0918 957 293
    Vrátnica: 0951 676 968

   Fotogaléria