Navigácia

História školy 30.výročie školy

O škole

História školy

  

S výstavbou novej základnej školy sa po dlhých rokoch čakania prikročilo položením základného kameňa dňa 27. novembra 1978. Škola mala byť plnorganizovaná, 18-triedna, so špeciálnymi učebňami. Doterajší vyučovací proces prebiehal v 5-tich  budovách: dve v časti Sekule a tri v časti Moravský Ján.

Samotná výstavba školy sa začala v roku 1979 a trvala 6 rokov, oproti predpokladaným 24 mesiacom. V júli 1984 bola dokončená a skolaudovaná 18-triedna škola pre obce Sekule a Moravský Ján. Dňa 3. septembra 1984 bol slávnostne otvorený  školský rok 1984/1985 v novej budove, za účasti predsedu NV v Moravskom Jáne pána Jozefa Zajíca, tajomníka NV pána Jána Šurečka, riaditeľa školy pána Emila Greculu a ďalších významných hostí z okresu a obidvoch obcí.

V roku 1991 po rozčlenení obce, mala základná škola názov Základná škola Sekule - Moravský Svätý Ján. Riaditeľkou ZŠ bola pani Mgr. Emília Jalšovská z Veľkých Levár, zástupcom riaditeľky bol pán Emil Grecula.

Od roku 1992 mala v budove sídlo aj Osobitná škola Sekule, ktorej riaditeľom bol pán Jozef Leskovský.

Po odchode Mgr. Emílie Jalšovskej do dôchodku, bol vypísaný konkurz na miesto riaditeľa ZŠ. Menovacím dekrétom bol  1. júna 1994 do funkcie riaditeľa ZŠ ustanovený Mgr. Ján Šafránek a zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Lýdia Turbeková. Od 1. júla 1994 bola zrušená osobitná škola a boli zriadené špeciálne triedy pri ZŠ. Od septembra presídlila do budovy základnej školy aj MŠ Sekule, ktorej riadietľkou bola a doposiaľ je pani Marta Rusňáková.

V roku 2004 bol vyhlásený konkurz na miesto riaditeľa ZŠ a zástupcu riaditeľa. Na základe výsledkov konkurzu bol od 1. júla 2004 menovaný do funkcie riaditeľa školy Mgr. Miloslav Markuška a zástupkyňou riaditeľa školy sa stala Mgr.Eva Trajlínková. Podľa poslednej zriaďovacej listiny, od 1. januára 2006, nesie naša škola  názov ZŠ Sekule.

Vďaka zriaďovateľovi - Obci Sekule a vedeniu ZŠ je od 1.septembra 2006 v budove školy novovytvorené školské zariadenie - ZUŠ so samostaným riaditeľstvom. Žiaci sa majú možnosť vzdelávať v hudobnom a výtvarnom odbore. Riaditeľkou tejto novej inštitúcie bola pani Beáta Hrubošová. Po nej nastúpila do fukcie riaditeľky Mgr. Elena Sedláková.

Po odchode Mgr. Miloslava Markušku do dôchodku je od 1. februára 2017, po výberovom konaní, riaditeľom školy Mgr. Martin Opálený. Funkciu zástupkyne riaditeľa školy vykonáva Mgr. Eva Trajlínková.

Po odchode riaditeľa školy Mgr. Martina Opáleného, po výberovom konaní, sa riaditeľkou školy stala od 1. júla 2019 Mgr. Eva Trajlínková. Do funkcie zástupkyne riaditeľky školy bola ustanovená Ing. Valéria Motlíková.

 

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA, SEKULE 119
    908 80 Sekule 119
  • Kancelária: 034/7770 232,
    0917 324 010
    Riaditeľka: 0911 423 456
    Zástupkyňa: 0911 756 456

Fotogaléria