Novinky

Výchovná poradkyňa Základné informácie Ako vybrať školu Dôležité www stránky

Výchovné poradenstvo

Základné informácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMANIU UCHÁDZAČOV SO ZÁKLADNÝM VZDELANÍM NA DENNÉ ŠTÚDIUM STREDNÝCH ŠKÔL PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

 

Do 30.11.2022 – SŠ zverejní kritériá prijatia na všetky odbory na nasledujúci školský rok

Do 20.3.2023 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na všetky učebné a študijné odbory

Prihlášky bude možné v systéme zadávať až po polročnej klasifikácii – od 1.2.2023 do 20.3.2023.

Každý žiak si môže vybrať maximálne 2 talentové a maximálne 2 netalentové odbory, môže si vybrať aj rôzne odbory na tej istej škole.

Bude sa podávať 1 elektronická prihláška, v ktorej budú uvedené všetky 4 školy – 2 talentové a 2 netalentové. Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka priamo riaditeľovi SŠ prostredníctvom EduPage.

Hodnotenie žiaka, ktoré je uvedené v prihláške, potvrdzuje elektronicky ZŠ.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie aj správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 2 roky. Je potrebné si tieto potvrdenia zabezpečiť v CPPPaP v dostatočnom predstihu.

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v strednej športovej škole, pripojí k prihláške potvrdenia národného športového zväzu, že je uvedený v zozname talentovaných športovcov podľa osobitného predpisu a vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť a termíny prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024, určí ministerstvo do 30.11.2022.

  1. 22.3.2023 -  Celoslovenské  testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ

 

  1. 4.4. 2023 Náhradný termín: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ  zákonný zástupca je povinný so svojím dieťaťom  absolvovať toto testovanie na určenej škole, ktorá býva väčšinou v krajskom meste.

 

Riaditeľ SŠ môže zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej

90% v každom vyučovacom predmete samostatne – ak ide o úplné stredné všeobecné vzdelávanie (gymnáziá)

80% v každom vyučovacom predmete – ak ide o úplné stredné odborné vzdelávanie (SOŠ, OA, SOŠ – maturitné odbory)

Bez prijímacích skúšok – netýka sa to talentových škôl !!!

Termíny prijímacích skúšok na SŠ

Overovanie športového výkonu – 1. fáza talentových skúšok na Stredných športových školách športové školy

Termín:

21.3.2023 – 14.4.2023

-------------------

 1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy – 2. fáza športové školy, talentové a bilingválne odbory stredných škôl

Termín:

28.4.2023 – 3.5.2023

-------------------

 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

Termín:

4.5.2023 – 5.5.2023

-------------------

 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

Termín:

9.5.2023 – 10.5.2023

-------------------

 1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy – 2. fáza športové školy, talentové a bilingválne odbory stredných škôl

Termín:

11.5.2023 – 15.5.2023

-------------------

 • 19. 5. 2023 riaditeľ SŠ zverejní zoznam prijatých žiakov 

 

 1. kolo prijímacích skúšok všetky SŠ, ktoré nebudú mať voľné miesta po 1. kole okrem osemročných gymnázií

Termín:

20.6.2023 – 21.6.2023

 

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria