Novinky

Výchovná poradkyňa Základné informácie Ako vybrať školu Dôležité www stránky

Výchovné poradenstvo

Základné informácie

POZOR – ZMENA V TERMÍNOCH !!!

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMANIU UCHÁDZAČOV SO ZÁKLADNÝM VZDELANÍM NA DENNÉ ŠTÚDIUM STREDNÝCH ŠKÔL PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

 • do 28. 2. 2022 – riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na všetky študijné a učebné odbory
 • do 20. 3. 2022zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na všetky učebné a študijné odbory

Každý žiak si môže vybrať maximálne 2 talentové a maximálne 2 netalentové odbory, môže si vybrať aj rôzne odbory na tej istej škole.

Bude sa podávať 1 elektronická prihláška, v ktorej budú uvedené všetky 4 školy – 2 talentové a 2 netalentové. Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka priamo riaditeľovi SŠ.

Hodnotenie žiaka, ktoré je uvedené v prihláške, potvrdzuje ZŠ.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako 2 roky. Je potrebné si tieto potvrdenia zabezpečiť.

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v strednej športovej škole, pripojí k prihláške potvrdenia národného športového zväzu, že je uvedený v zozname talentovaných športovcov podľa osobitného predpisu a vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť a termíny prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023, určí ministerstvo do 31.1.2022.

 • 6. a 7. 4. 2022 Celoslovenské  testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ (našej školy sa týka termín 6.4.2022)
 • 21. a 22. 4. 2022 – Náhradný termín: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ – zákonný zástupca je povinný so svojím dieťaťom  absolvovať toto testovanie na určenej škole, ktorá býva väčšinou v krajskom meste.
 • Riaditeľ SŠ môže zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej

90% v každom vyučovacom predmete samostatne – ak ide o úplné stredné všeobecné vzdelávanie (gymnáziá)

80% v každom vyučovacom predmete – ak ide o úplné stredné odborné vzdelávanie (SOŠ – maturitné odbory)

Bez prijímacích skúšok – netýka sa to talentových škôl !!!

Termíny prijímacích skúšok na SŠ

1.kolo

1. termín:

2. alebo 3. mája 2022 – ostatné odbory

4., 5. alebo 6. mája 2022– talentové odbory

 

2. termín:

9. alebo 10. mája 2022 – ostatné odbory

11., 12. alebo 13. mája 2022 – talentové odbory

 

 • 18. 5. 2022 riaditeľ SŠ zverejní zoznam prijatých žiakov (nemôže zverejniť skôr!!!)

 

Termíny prijímacích skúšok na SŠ

2. kolo:

21.júna alebo 22. júna 2022 – ostatné odbory, talentové odbory, nie osemročné gymnáziá

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232,
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069,
  0911 756 456

Fotogaléria