Výchovná poradkyňa Základné informácie Ako vybrať školu Dôležité www stránky

Výchovné poradenstvo

Základné informácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMANIU UCHÁDZAČOV SO ZÁKLADNÝM VZDELANÍM NA DENNÉ ŠTÚDIUM STREDNÝCH ŠKÔL PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

 • do 1. 2. 2022 – SŠ talentové – riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  
 • do 20. 2. 2022 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (potvrdenú lekárom)
 • do 28. 2. 2022 – ZŠ odošle prihlášky na SŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 • 15. 3. – 30. 4. 2022 talentové skúšky na stredné školy
 • do 31. 3. 2022 – riaditeľ SŠ zverejní kritériá na netalentové odbory. Kritériá príslušnej školy si môžete pozrieť na webových stránkach strednej školy alebo na adrese https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx
 • 6. a 7. 4. 2022 Celoslovenské  testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • do 10. 4. 2022 – zákonný zástupca žiaka podáva riaditeľovi ZŠ prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2022 – ZŠ odošle prihlášky na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 21. a 22. 4. 2022 – Náhradný termín: Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ.
 • 9. 5. 2022 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 12. 5. 2022 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 18. 5. 2022Celoslovenské  testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ
 • 21. 6. 2022 – 2. kolo prijímacích skúšok

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ PRIHLÁŠOK

 

1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.

3. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať. ZŠ zabezpečí potvrdenie prihlášky o zdravotnom stave žiaka u detského lekára v Moravskom Sv. Jáne. Ak žiak navštevuje iného detského lekára, zabezpečí potvrdenie prihlášky zákonný zástupca.

4. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom zákonný zástupca žiaka aj žiak.

5. K prihláške je možné priložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

 

 

ĎALŠIE POKYNY

 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Pozvánky na prijímacie skúšky odošle riaditeľ SŠ najneskôr 5 dní pred ich termínom.

SŠ zverejnení výsledky obidvoch termínov 1. kola do troch pracovných dní odo dňa konania každého termínu.

Každý uchádzač po zverejnení zoznamu prijatých uchádzačov musí obdŕžať od riaditeľa SŠ rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej strednej školy alebo riaditeľa súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmane rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

SŠ vydá informáciu o konaní 2. kola prijímacích skúšok najneskôr do 6. júna 2021.

Uchádzač so ZPS (zmenenou pracovnou schopnosťou) pripojí k prihláške rozhodnutie lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať daný odbor.

Uchádzač so ZPS je prijatý prednostne v prípade rovnakej úspešnosti s iným uchádzačom.

Riaditeľ SŠ pri prijímaní berie do úvahy aj výsledky dosiahnuté v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ.

K prihláške je možné priložiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí so štúdiom vybraného odboru.

 

Kontakt

 • Základná škola
  908 80 Sekule 119

 • Kancelária: 034/7770 232
  0917 324 010
  Riaditeľka: 0911 423 456
  Zástupkyňa: 034/7782 069
  0911 756 456
  Jedáleň: 034/7770 079
  0917 893 169
  Školský klub detí: 0918 957 293
  Vrátnica: 0951 676 968

Fotogaléria