Oznámenie o zápise Čo by mal vedieť budúci prvák Pomôcky do 1.ročníka

Zápis do 1. ročníka

Oznámenie o zápise


   Riaditeľstvo ZŠ Sekule oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019

                         sa uskutoční 12. apríla (t.j. vo štvrtok) v čase od 14,30 - do 18,00 hod.  v priestoroch I. stupňa  ZŠ.

                         Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých

                         zákonov   v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní  v tento deň prihlásiť

                         na zápis deti,    ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený

                         začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

                         Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad

                         o druhu postihnutia.

                         V prípade odkladu povinnej školskej dochádzky je potrebné predložiť žiadosť, ktorú nájdete  

                         na stránke školy  v záložke "tlačivá",  aby sa včas zabezpečilo vhodné zaškolenie, alebo sa

                          prijali ďalšie opatrenia.

                         Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti

                         dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné podľa § 37 ods.1 a ods.2 zákona

                         č 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

                         niektorých zákonov.

                          K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz

                          zákonného zástupcu, vytlačenú a podpísanú prihlášku obidvomi rodičmi,

                          ktorú nájdete na stránke školy.   

 

 

 

 

Kontakt

 • Základná škola Sekule
  Sekule 119, 908 80
 • 034/7770080, 0911 423 456 - riaditeľ školy
  034/7782069 - zástupkyňa riaditeľa školy
  034/7770232,0917324010 - kancelária ekonomických pracovníčok
  034/7770079 - vedúca školskej jedálne
  0918 957 293 - vedúca školského klubu

Fotogaléria